Algemene Voorwaarden Xtranet Mediq Direct

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Xtranet Mediq Direct (hierna het “Xtranet”). Het Xtranet is een toepassing van Mediq CombiCare B.V., gevestigd te Waddinxveen aan de Coenecoop 375, Mediq Direct Diabetes B.V., gevestigd te Didam aan de Hengelderweg 24, Mediq Tefa B.V., gevestigd te Utrecht aan de Hertogswetering 159 en ZorgService NL, gevestigd te Didam aan de Hengelderweg 24, Romedic BV, gevestigd te Meerssen aan de Weerterveld 49, Mediq Medisource B.V., gevestigd te Utrecht aan de Hertogswetering 159, Mediq Pharma Services B.V., gevestigd te Utrecht aan de  Hertogswetering 159 en Basic Medical B.V., gevestigd te Utrecht aan de Hertogswetering 159 (hierna gezamenlijk “Mediq Direct”).
2. Eventuele algemene voorwaarden van de gebruiker van het Xtranet zijn niet van toepassing en worden hierbij voor zover nog vereist uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Mediq Direct kan de Algemene Voorwaarden alsmede de overige voorwaarden van het Xtranet wijzigen. Mediq Direct zal daarbij de redelijke belangen van de gebruiker in acht nemen. Deze wijzigingen treden in werking 30 (dertig) dagen na schriftelijke of elektronische bekendmaking daarvan door Mediq Direct dan wel op een zodanige datum als genoemd in de bekendmaking.

Artikel 2. Toelating

1. Een toelating tot het Xtranet wordt aangevraagd door het toezenden aan Mediq Direct van een door aanvrager volledig ingevuld en ondertekend Inschrijfformulier dan wel door middel van elektronische aanmelding. Mediq Direct zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van het inschrijfformulier, dan wel de elektronische aanmelding, zorgdragen voor de toegang van de aanvrager tot het Xtranet. De toelating gaat in op de dag dat Mediq Direct de gebruikersnaam en het wachtwoord, al dan niet elektronisch, heeft verzonden aan het door de aanvrager opgegeven (elektronische) adres.
2. Mediq Direct heeft het recht een aanvraag zonder opgave van redenen niet te accepteren. Mediq Direct zal de aanvrager hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Mediq Direct zal een aanvraag in ieder geval niet accepteren indien de aanvrager niet gerechtigd is om een aanvraag te doen.
4. De toelating is persoonsgebonden en kan derhalve niet zonder schriftelijke toestemming van Mediq Direct worden gebruikt door of overgedragen aan derden. De gebruiker is niet gerechtigd derden toegang tot het Xtranet te verschaffen. De gebruiker is aansprakelijk voor de gevolgen van elk (on)bevoegd gebruik van de gebruikersnaam en het wachtwoord door derden.
5. De gebruiker dient Mediq Direct onmiddellijk te informeren over elke verandering van zijn naam, adres, woonplaats, of andere relevante informatie, alsmede over andere (gewijzigde) omstandigheden die van belang zijn voor het gebruik van het Xtranet.

Artikel 3. Gebruik van het Xtranet

1. De gebruiker draagt zorg voor het deugdelijk functioneren van alle voor de toegang tot het Xtranet benodigde software, hardware en randapparatuur en de aansluiting op een telecommunicatienetwerk.
2. De gebruiker is gehouden het Xtranet te gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden, de redelijke instructies van Mediq Direct, uitsluitend voor het doel van het Xtranet en daarbij de redelijke belangen van Mediq Direct in acht te nemen.
3. Mediq Direct zal zich redelijkerwijs inspannen tot een adequate beveiliging van toegang tot het Xtranet en beveiliging van het Xtranet in het algemeen.
4. Mediq Direct is gerechtigd wijzigingen in of aan het Xtranet aan te brengen. Indien om redenen van kwaliteit en beschikbaarheid van het Xtranet dat naar het uitsluitende oordeel van Mediq Direct noodzakelijk is, kan dat zonder voorafgaande bekendmaking aan de gebruiker. Mediq Direct is onder meer bevoegd wijzigingen aan te brengen in de inbelnummers, de loginprocedure, gebruikersnaam en het wachtwoord, het emailadres, en de domeinnaam van het Xtranet. De kosten die voor de gebruiker mogelijk aan dergelijke wijzigingen verbonden zijn, blijven voor diens rekening.
5. Mediq Direct heeft het recht (onder meer ter voorkoming van overbelasting van het Xtranet), redelijke beperkingen te stellen aan transmissiesnelheden en hoeveelheden dataverkeer (upload en download).
6. Mediq Direct streeft er naar het Xtranet 24 uur per dag, zeven dagen per week beschikbaar te stellen. Het Xtranet kan evenwel tijdelijk niet toegankelijk of beschikbaar zijn als gevolg van noodzakelijk onderhoud.
7. In geval van overmacht worden de verplichtingen van Mediq Direct opgeschort. Als overmacht wordt in ieder geval aangemerkt storingen in de verbindingen van en met het Internet, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere omstandigheden die buiten de macht van Mediq Direct liggen of voor haar redelijkerwijs niet voorzienbaar zijn.
8. Het is de gebruiker niet toegestaan het Xtranet te gebruiken om onbevoegd toegang te zoeken dan wel te verkrijgen tot netwerken of computersystemen van derden, verkregen informatie onrechtmatig te gebruiken, gegevensbestanden en/of programmatuur te beschadigen of onrechtmatig te gebruiken. Daarnaast is het de gebruiker niet toegestaan met gebruikmaking van het Xtranet te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde, deze Algemene Voorwaarden en/of de Netiquette (de wereldwijd gangbare gedragsregels voor het gebruik van (toepassingen van) het Internet). De gebruiker vrijwaart Mediq Direct tegen vorderingen van derden verband houdende met schending door de gebruiker van deze verplichtingen en zal alle schade en kosten van Mediq Direct vergoeden.
9. Indien de gebruiker de voorwaarden van deze Algemene Voorwaarden niet in acht neemt heeft Mediq Direct het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot het Xtranet (tijdelijk) te beperken of aan de gebruiker te ontzeggen.

Artikel 4. Aanbiedingen en aanvullende diensten

1. Mediq Direct kan de gebruiker voor een optimale service en dienstverlening informeren over aanbiedingen, kortingen, nieuwe ontwikkelingen en aanvullende diensten die door Mediq Direct worden aangeboden.
2. Als de gebruiker daarom verzoekt zal Mediq Direct de toezending van informatie als bedoeld in het vorige lid staken.

Artikel 5. Helpdesk; informatie

1. De gebruiker heeft, op door Mediq Direct aangegeven tijdstippen, toegang tot de helpdesk van Mediq Direct voor ondersteunende service van Mediq Direct. De kosten in verband met het bereiken van de helpdesk blijven voor diens rekening.
2. De informatie die wordt verschaft door middel van het Xtranet en de door Mediq Direct verzorgde helpdesk en overige informatiediensten, wordt met de nodige zorg samengesteld. Mediq Direct staat echter niet in voor de juistheid daarvan en is niet aansprakelijk voor enige schade voortvloeiend uit de onjuistheid, of onvolledigheid of verkeerde interpretatie van die informatie.
3. Handelingen die de gebruiker op grond van het Xtranet of de door medewerkers van de helpdesk van Mediq Direct verstrekte informatie verricht, komen voor rekening en risico van de gebruiker en de gebruiker vrijwaart Mediq Direct tegen vorderingen van derden verband houdende met deze handelingen en zal alle schade en kosten van Mediq Direct vergoeden.
4. Als de gebruiker de helpdesk verzoekt om ondersteunende service stemt hij ermee in dat zijn gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk voor zover nodig voor de ondersteuning van en dienstverlening aan de gebruiker worden geraadpleegd.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

1. Het digitaal opslaan en overbrengen van informatie brengt risico's met zich mee op het gebied van inhoud en beveiliging van de data.
2. Mediq Direct is mede gezien deze risico's niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit, dan wel verband houdend met aantasting van de gegevens die digitaal worden opgeslagen of overgebracht; verstoring, verdwijning en openbaarwording van vertrouwelijke en waardevolle informatie.
3. Indien Mediq Direct bij de uitvoering van het Xtranet toerekenbaar tekort is geschoten als gevolg waarvan voor gebruiker een vergoedingsplicht ontstaat voor schade welke voortvloeit uit overlijden, dan wel lichamelijk letsel, is de aansprakelijkheid van Mediq Direct beperkt tot maximaal EUR 100.000,- per gebeurtenis. Mediq Direct is niet aansprakelijk voor vermogensschade, waaronder, maar niet uitsluitend, begrepen bedrijfsschade, gederfde winst, verlies van data en verlies van contract.
4. Indien ten gevolge van één gebeurtenis meer dan één vordering tegen Mediq Direct ontstaat en de gezamenlijke vorderingen het in het voorgaande lid gestelde maximum te boven gaat, worden de vorderingen naar evenredigheid door Mediq Direct voldaan.
5. De gebruiker dient door hem geleden schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij Mediq Direct te melden. Schade welke niet binnen deze termijn ter kennis van Mediq Direct is gebracht, komt niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de gebruiker aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden.
6. De voorgaande bepalingen betreffende de beperkingen van de aansprakelijkheid van Mediq Direct zijn niet van toepassing indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de leiding van Mediq Direct.

Artikel 7. Auteursrecht/Intellectuele Eigendom

De gebruiker verkrijgt uitsluitend toegang tot het Xtranet. De (intellectuele) eigendomsrechten op het Xtranet, blijven berusten bij Mediq Direct en/of haar toeleveranciers.

Artikel 8. Privacy/Gegevensbescherming

1. De gebruiker zal te allen tijde de relevante regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en de geheimhoudingsplicht betreffende patiëntgegevens naleven. Deze naleving impliceert onder meer dat de gebruiker de gegevens van de patiënt niet aan derden ter beschikking zal stellen tenzij de patiënt van de gebruiker daarvoor expliciet zijn toestemming verleent of voldaan is aan een andere wettelijke grond daarvoor. Bij elke verantwoording die de gebruiker aanmaakt in het Xtranet zal de gebruiker deze toets uitvoeren. De gebruiker vrijwaart Mediq Direct tegen vorderingen van derden verband houdende met schending door de gebruiker van deze verplichtingen en zal alle schade en kosten van Mediq Direct vergoeden.
2. Mediq Direct verwerkt in het kader van Xtranet persoonsgegevens, waaronder Mediq Direct verstaat, elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens, in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens en overige toepasselijke wet- en regelgeving.
3. De persoonsgegevens worden verwerkt om Xtranet zo goed mogelijk te laten functioneren en de gebruiker te kunnen adviseren over de producten en diensten van Mediq Direct en de koop en verkoop van de producten en diensten zo goed mogelijk te laten verlopen. Ook gebruikt Mediq Direct persoonsgegevens om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
4. Mediq Direct bewaart de gegevens van de gebruiker voor zover nodig voor bovengenoemde doeleinden en voor zover dat nodig of toegestaan is op basis van de wet. Gegevens die niet langer nodig zijn worden zo spoedig mogelijk verwijderd.
5. De gebruiker heeft de mogelijkheid Mediq Direct te verzoeken de gegevens van de gebruiker in te zien en/of deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist, onvolledig, of irrelevant zijn, of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, door contact met Mediq Direct op te nemen. Voorts heeft de gebruiker onder omstandigheden het recht tegen de verwerking van de gegevens van de gebruiker verzet aan te tekenen. Mediq Direct beëindigt de verwerking terstond, indien zij het verzet gerechtvaardigd acht.
6. De zorgverlener brengt de patiënt op de hoogte van het bestelling bij Mediq Direct en vraagt om akkoord dat zijn/haar persoonsgegevens gedeeld worden met de organisatie belast met de controle op het recht op een nieuwe insulinepomp.
7. Mediq Direct neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan. Gelet op de aan het gebruik van Internet en email inherente risico's, kan Mediq Direct evenwel de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens, berichtenverkeer of overige door de gebruiker gebruikte of verspreide informatie niet garanderen.
8. Mediq Direct maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is http://xtranet.mediq.nl. Door de cookies is de website bij een volgend bezoek sneller toegankelijk. De informatie kan ook worden gebruikt om de website inhoudelijk en technisch te verbeteren en om analyses te maken teneinde onze dienstverlening aan u te verbeteren. De meeste browsers kunnen zo worden ingesteld dat u wordt geïnformeerd wanneer u een cookie ontvangt, of dat cookies worden geweigerd. Instructies inzake het aanpassen van instellingen van de browser vindt u onder 'Help' in de toolbar van de meeste browsers. Het is mogelijk dat als u cookies weigert bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren.

Artikel 9. Toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen verbandhoudend met of voortvloeiend uit het Xtranet en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiend uit of verband houdend met het Xtranet of deze Algemene Voorwaarden, zullen worden beslist beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter in Utrecht.

Artikel 10. Apotheek/apotheekhoudende huisarts leveringen vanaf 2015

Bestelwijze

 • Apotheek/apotheekhoudende huisarts (A/AH) bestelt alleen via Extranet, de online bestelapplicatie van Mediq Direct Diabetes (MDD)
 • A/AH wordt geleverd binnen 3 werkdagen
 • A/AH stemt eenmalig bij intake in met de algemene voorwaarden van MDD
 • A/AH kan bij vragen bellen op nummer 0316-296675 van MDD
 • De minimale bestelgrootte omvat 1.750 teststrips (35 verpakkingen van 50 st.) en eenzelfde aantal eenheden lancetten en pennaalden.
 • LET OP: Indien een A/AH minder dan de minimale bestelgrootte teststrips bestelt, wordt de order automatisch aangevuld met het voorkeursassortiment totdat het minimale volume is bereikt. De A/AH ontvangt dus altijd minimaal 1.750 teststrips! (35 verpakkingen teststrips)

Tarieven A/AH

 • Prijs teststrip is gebaseerd op de categorie waar de patiënt zich in bevind. Voor categorie 1 is de prijs € 0,09 per strip, voor categorie 2 en 3 is deze € 0,30 per strip. De bestellende apotheek moet aangeven voor welke categorieën er besteld wordt.
 • Lancetten € 0,07 per eenheid

Pennaalden € 0,14 per eenheid (AIP per 1 maart 2012 – 15%)

 • Bloedglucosemeters € 10,00 per meter
 • Insulinepennen AIP – 15% (AIP per 1 maart 2012)
 • Prikpennen AIP – 30% (AIP per 1 maart 2012)
 • Alle genoemde prijzen zijn exclusief 6 % btw

Leveringen

 • De order wordt niet per verzekerde verpakt, maar verwerkt in een verzamelorder
 • Leveringen aan de A/AH worden uitgeleverd door PostNL, met handtekening voor ontvangst

Assortiment

 • A/AH bestelt de benodigde soorten teststrips, MDD vult automatisch de order aan met 40% voorkeursassortiment teststrips en 100% voorkeursassortiment lancetten en pennaalden
 • De verhouding van iedere bestelling voor teststrips, lancetten en pennaalden is: 1:1:1 (verhouding gebaseerd op 50 st. teststrip verpakkingen, eenheden worden naar boven afgerond). De teststrips en lancetten verhouding is gebaseerd op de EADV richtlijn.
 • De pennaalden worden in de volgende verhoudingen geleverd (aantal verpakkingen naar boven afgerond):
  • 5mm pennaalden 40%
  • 6mm pennaalden 30%
  • 8mm pennaalden 30%
  • Indien een andere verhouding gewenst is, kan deze besteld worden door de specifieke verpakkingen te selecteren in de bestelmodule. Als het minimale aantal verpakkingen nog niet bereikt is, wordt de bestelling aangevuld volgens bovenstaande verhouding.
 • Voorbeeld bestelling
  • A/AH bestelt:
   • 20 verpakkingen niet voorkeursassortiment teststrips 50 st.
  • MDD systeem vult aan:
   • 15 verpakkingen voorkeursassortiment teststrips 50 st.
   • 18 verpakkingen voorkeursassortiment lancetten 100 st.
   • 16 verpakkingen voorkeursassortiment pennaalden 100 st. (+ 10 gratis)
 • Voorkeursassortiment bloedglucosemeters wordt initieel in rekening gebracht. Indien de A/AH op jaarbasis tenminste 14 verpakkingen teststrips 50 st. voorkeursassortiment heeft besteld, wordt na afloop van het jaar, per 14 verpakkingen, € 10 per geleverde bloedglucosemeter aan de A/AH gecrediteerd
 • Er worden geen service artikelen of ander assortiment geleverd dan in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen
 • A/AH kan ook insulinepennen en prikpennen bestellen bij MDD als aanvulling op de totale order

 

 

Bestelling

 • De A/AH bestelt voor de totale populatie Achmea verzekerden.
 • MDD en Achmea voeren controles uit of alleen voor Achmea verzekerden een bestelling is geplaats
 • Indien blijkt dat een klant niet Achmea verzekerd is, wordt de A/AH uitgesloten voor bestellingen
 • Er worden alleen orders van individuele A/AH in behandeling genomen. Voorwaarde is dat de A/AH door Achmea gecontracteerd is voor de levering van diabetes hulpmiddelen
 • De A/AH dient als gecontracteerde partij vermeld te zijn op http://zorgzoeker.achmea.nl/
 • Orders van groothandels worden niet in behandeling genomen

Voorwaarden

 • Indien de A/AH niet tijdig betaalt, worden vervolg bestellingen niet in behandeling genomen
 • A/AH kunnen maximaal 1 keer per kwartaal een bestelling plaatsen
 • De eerste maand wordt de factuur gestuurd, daarna wordt automatisch geïncasseerd
 • De A/AH bevestigt middels instemming met de algemene voorwaarden dat MDD bevoegd is automatisch te incasseren

Facturatie

 • Facturen worden per e-mail verzonden
 • De betaaltermijn bedraagt 15 kalenderdagen, middels automatisch incasso

Overig

 • Indien de A/AH belt op het 0800 nummer voor patiënten van MDD wordt de A/AH verwezen naar het A/AH nummer 0316-296675 of de instructie link. Het is niet mogelijk om verder geholpen te worden op het 0800 nummer voor A/AH leveringen
 • Indien MDD constateert dat er sprake is van onrechtmatige bestellingen (bestellingen plaatsen voor niet Achmea verzekerden wat blijkt uit de controle) doet MDD beroep op Achmea om de boeteclausule welke is opgenomen in het apothekerscontract toe te passen

Laatst bijgewerkt: 22-5-2015 11:30